Previous Entry Share Next Entry
Прокурор Печерського району м. Києва Мирошніченко І. особисто перешкоджає у відправленні правосуддя.
sviatynaandrii
До Прокуратури м. Києва
м. Київ, 03150, вул.. Предславинська, 45/9

Святини Андрія Васильовича
Ідентифікаційний номер: ХХХХХХХХХХ
Паспорт громадянина України: ХХ №
ХХХ ХХХ виданий Печерським РУ ГУ МВС
України в м. Києві ХХ.ХХ.ХХХХ року
місце проживання:
м. Київ, вул. І. Кудрі 42, кв. 48, 01042
Член Партії Єдиний Слов’янський Фронт,
юрист
тел. +38 (097) 0882430Скарга
на дії співробітників Прокуратури Печерського району м. Києва

Прошу Вас відкрити кримінальну справу у відношенні прокурора Печерської районної Прокуратури м. Києва Мирошніченко І.С. за ознаками злочинів передбачених ст.. ст.. ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 365 КК України;
Ч. 1 ст.. 364 КК України передбачає що зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб, використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб;
Ч. 1 ст. 365 КК України прямо вказує на те що перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне вчинення службовою особою дій, які явно виходять за межі наданих їй прав чи повноважень, якщо вони заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, -
є кримінально караними діяннями, що тягнуть за собою кримінальну відповідальність.
Право громадян отримувати інформацію, ознайомлюватися з документами, які стосуються їх прав та інтересів, знімати з них копії тощо передбачено чинним законодавством, зокрема Законом України "Про звернення громадян" від 02.10.1996 393/96-ВР та Законом України "Про інформацію" від 02.10.1992 2657-XII.
У відповідності до статті 18 Закону України "Про звернення громадян" громадянин, який звернувся із заявою чи скаргою до органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, засобів масової інформації, посадових осіб, має право: особисто викласти аргументи особі, що перевіряла заяву чи скаргу; брати участь у перевірці поданої скарги чи заяви; знайомитися з матеріалами перевірки.
Право на отримання інформації закріплено в статті 40 Конституції України: "Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк". Такий строк визначений в статті 20 Закону України "Про звернення громадян" і має становити не більше ніж один місяць.

Згідно зі статтею 3 Закону України "Про звернення громадян", "під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги".
Статтею 9 Закону України "Про інформацію" визначено: "Всі громадяни України, юридичні особи і державні органи мають право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення та зберігання відомостей, необхідних їм для реалізації ними своїх прав, свобод і законних інтересів, здійснення завдань і функцій...".

Статтею 32 Закону України "Про інформацію" також передбачено, що "громадянин має право звернутися до державних органів і вимагати надання будь-якого офіційного документа, незалежно від того, стосується цей документ його особисто чи ні, крім випадків обмеження доступу, передбачених цим Законом...". А відповідно до статті 35 Закону України "Про інформацію" громадянин має право: робити виписки з наданих йому для ознайомлення офіційних документів, фотографувати їх, записувати текст на магнітну плівку тощо.
У разі прийняття рішення про обмеження доступу громадянина до інформації при розгляді заяви чи скарги відповідні органи державної влади (у даному випадку орган Прокуратури Печерського району м. Києва) зобов'язані були скласти про це вмотивовану постанову та письмово повідомити про результати розгляду звернення, незалежно від того, усне чи письмове воно було (стаття 19 Закону України "Про звернення громадян"). Відповідно до частини четвертої статті 15 Закону України "Про звернення громадян", рішення про відмову в наданні інформації повинно бути доведено до громадянина в письмовій формі з посиланням на закон, викладенням мотивів відмови, а також роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.
Отже, якщо я був обмежений у доступі до інформації, то мені повинні були надати письмову мотивовану відмову про це. У разі якщо письмової мотивованої відмови надано не було, дії (бездіяльність) відповідних посадових осіб є такими, що не відповідають закону.

"У разі вчинення державними органами, органами місцевого і реґіонального самоврядування та їх посадовими особами, а також політичними партіями, іншими об'єднаннями громадян, засобами масової інформації, державними організаціями, які є юридичними особами, та окремими громадянами протиправних діянь, передбачених цим законом, ці дії підлягають оскарженню до органів вищого рівня або до суду..." (стаття 48 Закону України "Про інформацію").
Таким чином дії (бездіяльність) органів Прокуратури Печерського району м. Києва щодо обмеження доступу до інформації без надання письмової вмотивованої відмови можуть бути оскаржені до прокуратури вищого рівня або до суду в порядку адміністративного судочинства.

Додатки:

1. Компакт-диск з аудіо записом інциденту в Прокуратурі Печерського району м. Києва 03.03.2012 року (одна шт..).

06.02.2012 р. Святина А.В.

?

Log in

No account? Create an account